Dokumentation av bebyggelsen inom centrala Kopparberg

Större delen av centrala Kopparberg innehåller bebyggelse med mycket höga kulturhistoriska värden, och har klassats som riksintresse för kulturmiljövården. Bebyggelseområdet kan i huvudsak indelas i två delar med olika karaktär. Den äldsta delen utgörs av kyrkbyn med bland annat ett antal stora bergsmansgårdar kring den vackra träkyrkan från 1600-talet och den andra delen utgörs av stationssamhället som växte fram när järnvägen kom till byn 1872.

Bergsbruk var ända fram till mitten av 1900-talet den ekonomiska basen för Kopparbergs utveckling och inom riksintresseområdet finns många intressanta lämningar från bergsbrukets olika epoker.

De kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse- och industrimiljöerna i Kopparberg utgör en mycket viktig resurs för kommunens framtida utveckling. Ljusnarsbergs kommun har under 2005 genomfört en komplett fotodokumentation av all bebyggelse inom Kopparbergs centrala delar. Fotografierna har samlats i en databas och kan lätt nås via kvarterskartor och ett register över fastigheterna. I databasen har även Örebro läns museums byggnadsinventering från 1992, med svartvita fotografier och byggnadsbeskrivningar, lagts in.

Information om hur sökning i databasen görs finns under rubriken Instruktioner.